İmar ve Ruhsat

    Sanayicimizin arsa tahsisi yapıldıktan sonra yapılacak işlemler sırası; Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden aldıktan sonra zemin etüd raporu plankotesi hazırlatılır.

 

  YAPI RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi
 2. Tapu kayıt örneği veya arsa tahsis sözleşmesi
 3. Yapı sahibi TC kimlik sureti
 4. Yapı sahibi imza sirküleri
 5. Yapı sahibi (firma) vergi levhası
 6. Ticaret odası kaydı
 7. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında imzalanan sözleşme (noter onaylı)
 8. Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında imzalanan sözleşme (noter onaylı)
 9. Yapı müteahhidi kimlik sureti, imza sirküsü, ticaret odası kaydı, vergi levhası, müteahhitlik belgesi
 10.  Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi
 11.  Yapı denetim taahhütnamesi
 12.  Yapı denetim izin belgesi
 13. Yibf formu
 14.  Tüm denetçilerin denetçi belgeleri ve imza sirküleri
 15.  Proje kontrol formu
 16.  Yapı denetim hizmet bedeli banka dekontu
 17.  İmar raporu
 18.  Ruhsat bedeli ve imar raporu  yattı  makbuzu
 19.  İş yeri teslim tutanağı
 20.  Jeolojik ve zemin etüd raporu
 21.  Mimari proje
 22.  Statik proje
 23.  Elektrik tesisat ve mekanik tesisat projeleri
 24.  Sığınak yönetmeliğine göre gerekli olması halinde sığınak projesi eklenecektir
 25.  Her müelliften alınacak taahhütnameler (mimari, statik,elektrik,mekanik,jeolojik etüd,iş yeri teslim, yapı müteahhidi, şantiye şefi)
 26.  Her müellife ait oda sicil belgeleri
 27.  Tüm proje müellifleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi TUİK adres veri tabanına uygun nüfus/adres yazıları
 28.  DWG formatında  projelerin dijital hali
 29.  Atık su deşarj taahhütnamesi(OSB müdürlüğünden alınacak)
 30.  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını içeren belge


NOT: Ruhsat düzenleme aşamasında proje bilgileri üst kapaklarda imzalı ve onaylı olacak,(yapı denetim kuruluşu onayı imzası, yapı sahibinin bilgileri doldurulup imzalanacak)


                           İSKAN İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Firma sahibinin kimlik sureti,vergi levhası sureti
 3. Yapının her cephesinden çekilen 4 adet fotoğraf
 4. Yapı ruhsatı sureti
 5. Tapu kaydı veya tahsis belgesi
 6. İdari binalar için enerji kimlik belgesi
 7. Bölge Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı (Muhasebe biriminden alınacak)
 8. Yapı denetim kuruluşundan alınacak %100 hak edişi ve iş bitirme tutanağı
 9. SGK ilişik kesme yazısı
 10. İskan bedeli yattı makbuzu
 11.  Teknik rapor ve sığınak raporu ( Yapı denetim firmasından “ yapının ruhsat ve projelere uygun yapıldığına dair”)


 

SU ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 

 • Dilekçe
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi ve imza sirküsü
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası
 • Sözleşme( OSB müdürlüğünden alınacak)